Skip to main content

IGISABISHO CO GUSABA IMANA NGO IFASHE ABAKRISTU KWUBAKA EKLEZIYA-MURYANGO

MANA MUREMYI W'IVYIZA VYOSE

WARASANGIJE UMUNTU ITEKA RYO GUTUNGANYA NEZA ISI N'IBIRI KURI YO. WARASHATSE KUDUCUNGURA MUKUTURUNGIKIRA UMWANA WAWE W'IKINEGE. NUHEZAGIRWE! KRISTU UMWANA WAWE YARATWIGISHIJE KO UKWEMERA KUTAGIRA IBIKORWA KUBA KWARAPFUYE AHO YAGIRA ATI: "ABAGIRA NGO MUKAMA MUKAMA SIBO BAZOKWINJIRA MU BWAMI BW'IJURU, ARIKO NI ABARANGURA ISHAKA RYA DATA".

TURAGUSAVYE RERO MANA YACU: HUNDA MUTIMA MWERANDA WAWE MU BARONGOYE ABANDI MU MIBANO, MU BISATA NO MURI PARUWASE YACU YOSE. MUHUMDE MU MVUKIRA ZAYO ZOSE, MU NCUTI NO MUBAGENZI BA PARUWASE YACU, UBUZUZE MUTIMA, ABAHE INGABIRANO YO GUKUNDA EKLEZIYA-MURYANGO. DUFASHE GUTEGERA KO TURI AMABUYE MAZIMA YUBATSE EKLEZIYA-MURYANGO MAZE TUBIGARAGAZE MU BIKORWA VYO KWUBAKA INGORO IKUBEREYE YO GUKORANIRIZAMWO ABANA BAWE, TUBIGIRE TUTARUHA, TUBIGIRANE URUKUNDO N'UKWITANGA, TUDACIKA INKOKORA, UKWEMERA KWACU KUGARAGARIRE MU BIKORWA. KRISTU WE BUYE ABUBATSI BARI BASHIBUYE UGAHEZA UKAMUGIRA IBUYE RY'INFURUKA, NATWUBAKIRE UMURYANGO, YAME HAGATI YACU, TWUBAKIRE KURI WE HANO IWACU .........................! BIKIRA MARIYA NI ATUBERE UMUKANDIZI YAME HAGATI YACU, ATUREMESHE NKO MUGIHE C'ABATUMWA MW'ISENAKULO, TUKUBERE IVYABONA MU MVUGO NO MU NGIRO. TUBIGUSABISHIJE YEZU KRISTU, UMUKAMA WACU. AMEN! 

Ni vyandikwe, Gitega, ku wa 8 munyonyo 2013 

+ Simoni NTAMWANA. 

JUENES DU CHRIST À l'ECOLE DU MAITRE: FORUM DIOCESAIN DES JEUNES A LA PAROISSE MAKEBUKO (4 AU 8 AOUT 2015)

Inyuma y’amasabukuru yagiye arakurikirana mu ntara z’ubutumwa n’amaparuwase amwamwe yo muri Diyosese yacu ya Gitega, haciye hashikirwa Isabukuru ry’urwaruka rwose rwa Diyoseze. Ryabereye muri Paruwase ya Makebuko, kuva kw’igenekerezo rya 4 gushika ku rya 8 myandagaro 2015. Aho hahuriye urwaruka rwinshi cane rwaserukiye abandi. Baragize isabukuru ryagakura, bariga vyinshi, barigishwa i Nkuru nziza bongera barayimenyesha mu gusenga, mu kuninahaza Imana, mu gukwiza akanyamuneza mu mihana yabakiriye n’ahandi,… baranatanga ubutumwa bukomeye cane… eka ntiworavye! Iryo Sabukuru ryari rishingiye ku civugo ngo: HAHIRIWE ABARI N’UMUTIMA MWIZA KUKO BAZOBONA IMANA (Mt 5,8).

Mu kunzi w’umuhora ngurukanabumenyi wacu, ukaba ushaka kumenya ingene vyagenze aho i Makebuko, raba muri “Soufle pour l’âme” (option ultérieure à celle-ci”) urahasanga ibitangaza!

Ariko ntiwogenda tutagushikirije ngaha nyene ubu butumwa bw’ugwaruka, bwashikirijwe Umwepiskopi Mukuru wacu, nawe ngo abujane mu Nama Nkuru y’Abepiskopi Catolika b’i Burundi (CECAB), abushire kandi Umukuru w’Igihugu cacu n’abandi barongozi, abanyepolitike n’abandi. Umva ingene urwaruka rwacu ruvyivugira: 

IJAMBO RISHIKIRIJWE N’URWARUKA RWO MURI DIOSEZE NKURU YA GITEGA RURI MW’ISABUKURU  YO KU RWEGO RWA DIYOSEZE MURI PARUWASE YA MAKEBUKO

Nyene icubahiro Mwungere wacu,

Twebwe turiko turasozera ihwaniro ry’urwaruka muri Diyoseze twabanje kurangiza amahwaniro yo mu maparuwase yose no mu ntara z’ubutumwa zose, twagira tubashikirize iryo tugona kandi mudukundiye tubatume muridutambukirize ku bo musangiye kutuyobora muri Ekleziya riheze rishikire abaturongoye mu gihugu bishobotse no mu makungu.

Turakengurutse cane umwitwarariko Ekleziya idufiseko wo kwama idutegekaniriza ibiringo nk’ibi vy’ukwinagura kumutima kugirango twisubize itoto twebwe urwaruka.Maze mukadutegekaniriza izi nyigisho zikabura ukwemera kwacu, zigakiranura imigenzo yacu, zikadutumirira kuba intumwa z,ukwubahiriza ubuzima bw,umuntu wese n’agateka kiwe, ubuzima bw’umuntu ni katihabwa. Kira noneho ijambo ry’Imana riratwereka ko amaraso y’umuntu Imana itazoreka kuyahora (Amamuko 4,10). Zikadutumirira kandi kuba  ibivumbiko vy’amahoro,ukurekuriranira no gusubiza hamwe.Izo nyigisho turazishima kandi ko zidukaburira  gukunda no gukorera igihugu catwibarutse, turabikengurutse cane. Turasavye ko mwotugwiriza ibiringo nk’ibi. Turakengurutse kandi ko mudasiba kutubwira ko kubu na kazoza k’Ekleziya kari muri twebwe.

Turakengurukiye kandi abo mu twaro bo ataco batagira kugira batwumvishe ko twebwe urwaruka ari twebwe Burundi bw’uyu musi n’ubw’ejo ko tutojana nyabahururu ngo twisamburireko nk’impene, turashima impanuro zitandukanye mudasiba kuduha.

Mu dukundire natwe nk’abana banyu tubashikirize akari ku mutima. Twebwe urwaruka rwanyu turatewe ubwoba n’ibiriko biraba mu gihugu cacu. Turahagaritswe umutima n’abarundi birirwa baricwa mu buryo bubabaje. Tukumva ko hariho n’abatotezwa  kubera ivyiyumviro vyabo abandi nabo baborezwa igufa. Turababajwe cane na bene wacu b’abarundi bagorewe mu buhungiro. Turi n’impungenge, twuzuye ubwoba, kuko dutinya ko intambara ishobora kwaduka. Turatinya kandi ko amakungu azohava adufatira ibihano. Vyongeye turafise  impungenge z’uko ivyo bihano biramutse bifashwe ari twebwe urwaruka ataho tuvunika tuva bizobangamira ubwa mbere.

Twebwe  urwaruka rwanyu mudukundire tubatume ku Nama y’Abepiskopi Gatolika bo bavyeyi bacu. Mudushikirire Nyenicubahiro umukuru w’igihugu cacu hamwe n’abamufasha ngo:

 1. Agire ibishoboka vyose turonke amahoro maze abantu bareke kubandanya bicwa bazira ukutumvikana ku bibazo vya politique biri mu Burundi.
 2. Abarongoye imigambwe nabo mubatubwirire kutatugira ibiraro vyo gushikira ubutegetsi bipfuza mukudukoresha mu bikorwa bigayitse vyo gutoteza abo batavuga rumwe.
 3. Aba nyepolitike nabo turabazambiye dushimitse  ko bosubira mubiganiro vyotuma ibibazo bihanze igihugu cacu bitorerwa umuti kuko basokuru bacu barayamaze bati: “Ibigiye inama bigira Imana”. Muti: Turabasavye muturinde intambara. Mbega ubutegetsi bwoba bumaze iki abarundi bariko barahona kandi basubiranamwo?
 4. Natwe urwaruka twokwima amatwi abo bose badutumirira kwankana, kwica no gutoteza  benewacu. Kuko “Urya incuti ukinovora intuntu”.
 5. Mudushikiririze amakungu ko yobandanya akigoro yatanguye ko gufasha abarundi kurondera amahoro biciye mu nzira y’ibiganiro kugira ngo n’imfashanyo ntizihagarare.

 

Turangije tubakengurukira ku kigoro mwakiranye ivyipfuzo vyacu.


Urwaruka rwanyu.

 

 

ISABUKURU Y’URWARUKA MU NTARA Y’UBUTUMWA YA GITEGA (Kuva ku wa gatatu gushika ku wa gatanu : 6-8/4/2016) (Suivre les détails dans la Page "Paroisses")

To top

INAMA Y’ABASASERDOTI BOSE YO KURIMBURA UMWAKA W’UBUTUMWA 2014-2015, N’IKIRINGO C’IMYAKA ITANU 2010-2015 KIRIKO KIRAHERA, BE N’UGUTEGURA IKIRINGO GISHASHA C’IMYAKA ITANU 2015-2020

Ku musi wa mbere igenekerezo rya 26 gitugutu 2015, Umwungere wa Diyoseze nkuru ya Gitega yarakoranije abasaserdoti bose mu nama yabereye mu nyubakwa z’urugo rwa Marita mweranda i Gitega-Nyabututsi. Iyo nama yari iy’ukurimbura umwaka w’ubutumwa 2014-2015 wariko urarangira, wari washimikiye kuri iki civugo ngo “Dukenguruke ingabirano y’Ekleziya Muryango, igaburirwa na Bibliya nyeranda ikarangwa n’ingo nyeranda be n’ibanga ry’ukwihebera Imana”, n’ikiringo c’imyaka itanu y’ubutumwa yari yahariwe kumenya, gukunda, gukundisha n’ukwubaka Ekleziya Muryango tuyobowe na Kristu , naco nyene cariko kirarangira. Wari kandi umubarwa w’ugutora icivugo c’imyaka itanu 2015-2020 yimirije bagirako baca batangurira ku ndinganizo y’umwaka waco wa mbere w’ubutumwa 2015-2016. Iyo nama yitabwe n’abashika 115.

 Umwungere, ariwe mwene kuyobora inama, yayuguruje igisabisho c’ugusabira Umuryango wa Diyoseze kw’isaha ya gatatu n’iminota 17 hamaze gushika abapatiri bari musi ya 40. Inyuma y’ico gisabisho, patiri Odasi NZOPFABARUSHE yaciye amenyesha ingene ibikorwa vy’uwo musi vyari biringanijwe. Iyo ndinganizo nayo yari iyi :

-        Isaha zitatu : igisabisho n’ijambo ry’intango : Umwungere ;

-        Isaha zitatu n’inusu : kurimbura 2014-2015 na 2010-2015 : Ibiro nshingwabutumwa 

-        Isaha zine n’inusu : kwitsa canke kubaza ;

-        Isaha zitanu : intangamarara : Umwungere ;

-        Integuro ya 2015-2020 : Ibiro nshingwabutumwa ;

-        Isaha zitandatu n’inusu : gufungura ;

-        Isaha umunani n’inusu : guhanahana ivyiyumviro ku civugo ca 2015-2020 no ku civugo c’umwaka umwe umwe ;

-        Isaha icenda n’inusu : amatangazo ashikirizwa n’Umwungere, na patiri mukuru w’Iseminari y’i Mugera, n’abandi,..

-        Isaha icumi n’inusu : gutaha.

 

 1. KURIMBURA UMWAKA 2014-2015 N’IKIRINGO 2010-2015 BE NO GUTEGURA IKIRINGO GISHASHA 2015-2020

 

 Ijambo ry’intangamarara ryashikirijwe n’Umwungere wa Diyoseze

Inyuma y’igisabisho n’ishikirizwa ry’urutonde rw’ibikorwa vy’uyo musi, Umwungere yarahejeje arashikiriza ijambo ry’intango ari ryo ry’iri :

“Twari dusanzwe tuzi ko iyi nama iturindiriye kandi twoyikoze mu gihe cayo. Ariko kubera ko jewe mpamagawe mu nama i Roma mu mpera za munyonyo kuva kw’igenekerezo rya 28 gushika ku rya 30 zakwo, nashatse ko iyi nama tuyigira hakiri kare, ivyo dutegekanya kurangura tugashobora kubikorana turi kumwe namwe mwese.

Turahejeje umukama w’imyaka 5 twagerageje gutegereramwo icarico Ekleziya- Muryango kandi vyaribonekeje ko ico kiringo cagize ico kituvyariye. Abakristu bagategera ugusumba ico bari. Ni vyiza kandi mbere ko twahavuye tunabona bamwe bamwe mu bacu bakididira. Nibwira ko n’ibimaze imisi biba mu gihugu vyohava bidindiza bamwe bamwe mbere bagasubira n’inyuma tutahagabiye. Ariko rero, turavye ivyagiye birakorwa, biratwereka ko abakristu bateye imbere mu guserura ko bagize umuryango kandi ko uwo muryango bawukorera bwa muryango bakawitaba bwa muryango.

Hasigaye ko bawurwanira bwa muryango, ntibishinge kuguma aho baterwa ubwoba n’aba na bariya mu gihe uwo muryango ufise akantu koshobora kuwugirira nabi canke kagatuma benewo badebukirwa. Ko turi mu kibira c’amadini n’amashengero, bomenya guhagararira umuryango wabo, naco ico bumvise kidahuje n’uwo muryango bamenye kugicira urubanza n’ukucigirayo. Aho  ndazi neza ko tuhakeneye iyindi ntambwe y’ukugira.

Ikiringo twari twageneye imyaka itanu tuzogisozera ku musi mukuru wa Kristu Mwami twimirije. N’uyu mwaka w’ubutumwa twari twageneye gukenguruka uzoba nawo nyene uheze. Na wo nyene ndavye indimburo twawugiriye, ni ivy’ukuri hari imvo nyishi z’uguhimbarwa n’ivyawurangutsemwo. Turumva ko abakristu bose bahimbawe n’ico Umukama yagiye araduhanura twese atwerekeza ku co yadukundiye kurangura.

Tugira ngo rero dutangure ikindi kiringo uwundi mukama w’imyaka itanu. Nipfuje kandi ko ya Nama y’Umuryango wa Diyoseze yatugiriye akamaro mu nteguro yayo,  itugirira n’akamaro mw’iranguka ryayo. Ibintu bishasha dufatiye kuri Ekleziya twayivugiyemwo, tuzobirindiriza inzira bibwirizwa gufata. Ku rwego rw’Inama y’Abepiskopi mu Burundi, bizoja hamwe n’ivy’ayandi madiyoseze birungikwe i Roma. Nabo bazoraba hasi hejuru ibirimwo, hanyuma bazobiduheko inyishu. Imvo ni ukugirango barabe ko tuguma muri bwa bumwe. Si rero ugushaka gusa kuraba ico dukora. Ikindi gituma, ni ukugirango barabe ko ingingo twafashe mw’Ekleziya ataco zokwononera ama-Ekleziya adukikije aha mu Burundi nyene n’ayari mu bihugu bidukikije canke biri hafi y’Uburundi. Ababibona bari hariya i Roma bazofatira ku co tuzoba twaberetse barabe ko kijanye n’iryo sangira-mutima, ku nama tubwirizwa kwamana. Bazoheza baturekurire kubishira mu ngiro. Ariko rero, ivyo twari dusanganywe ntitworeka kubishira imbere.

Uyu musi rero, tugende tubikoze. Turatangura umwaka wa Yubile udasanzwe w’ikigongwe c’Imana, na co kikaba gifatanye n’ico abantu duhana  kibwirizwa kuba cavomye mu Mana, caje kiva mu mpuhwe zayo. Ata gukeka,  turashobora gushira mu ngiro Inama y’Umuryango  wacu duhereye ku coroshe gusumba ibindi. Naho tutokidomako urutoke, ko tuzogenda turaba ikigongwe Imana itugirira kikadukomeza mu kukigiriranira, nibwira ko turi mu mutima, mu ntimatima y’iyo Nama y’Umuryango wa Diyoseze ya Gitega”.

Iryo jambo rirangiye, Patiri Audace Nzopfabarushe yarasomye inyishu zagiye ziratagwa ku bibazo vyo kurimbura umwaka 2014-2015, ikiringo 2010-2015 be no gutegura ikiringo gishasha 2015-2020. Ariko yatanguriye ku kwibutsa ingene ico gikorwa caranguriwe mu Ntara z’Ubutumwa aho Ivyariho vy’Umwepiskopi vyari vyakoranije abasaserdoti, n’abihebeyimana ; kirarangukira kandi mu maparuwase aho inama z’amaparuwase zakoranya abazigize. Bose nyene bishura ku bibazo vyari vyarungitswe n’Umwungere. Nguku uko yavyibukije

-        Kw’igenekerezo rya 5/8/2015, Umwungere wa Diyoseze nkuru ya Gitega yarandikiye mu gifaransa umugwi urimwo ivyariho vyiwe, abapatiri 8 n’umukristu mulayike bajejwe ubutumwa bumwe bumwe ku rwego rwa Diyoseze, abasaba gukorana ngo bigire hamwe ivyokorwa mu mwaka wa Yubile idasanzwe y’Ikigongwe, uzoba umwaka uza. Ng’ibi ibibazo yabatereye :

 1. Muri Diyoseze yacu, twogira iki mu mwaka w’ikigongwe?
 2. Twokigira ryari ?
 3. Twokigira gute ?

Kw’igenekerezo rya 9/9/2015 naho Umwungere yarandikiye mu gifaransa Ivyariho vyiwe abisaba gukoranya abasaserdoti kugirango na bo nyene bige ivy’uwo mwaka uza, mbere bige ivy’imyaka itanu y’ikiringo cimirije, kuko ikindi kiriko kirahera. Ngibi ibibazo yabatereye :

 1. Ikete « Misericordiae Vultus » muryiyumvirako iki ?
 2. Ivyo ryatumye mwibaza ni ibihe?
 3. Imigwi y’abantu ikeneye kwitwararikwa gusumba iyindi kuvyerekeye ikigongwe c’Imana ni iyihe?
 4. Mubona turi Ekleziya nyakigongwe? Turi yo canke tutari yo bibonekera kuki?
 5. Hokorwa iki  mu mwaka w’ikigongwe ?
 6. Twimirije gutangura ikindi kiringo c’imyaka 5 kizorangwa n’ugushira mu ngiro ivyapfunditswe n’Inama y’Umuryango wa Diyoseze.Icivugo c’ico kiringo coba ikihe? Ivyivugo vy’umwaka umwe umwe vyoba ibihe? Icivugo c’umwaka 2015-2016 cobamwo ikigongwe c’Imana.

-        Kw’igenekerezo rya 05 gitugutu 2015, Umwungere wa Diyoseze yarandikiye abasasedoti bayoboye amaparuwase n’uwuyoboye Ibiro vy’Indero muri Diyoseze. Yabasaba gukoranya inama za paruwase ngo zirimbure  ubwa mbere umwaka w’ubutumwa 2014-2015 ; ikiringo c’imyaka itanu 2010-2015. Ubwa kabiri zitegekanye ikindi kiringo c’imyaka itanu 2015-2020, n’umwaka wa mbere 2015-2016 w’ico kiringo.

Ibibazo bisunga muri ukwo kurimbura n’ugutegekanya vyari ibi :

 1. Mw’iparuwase yanyu mwakoze ibiki bijanye n’icivugo c’uyu mwaka 2014-2015 ?
 2. Mubona iki kiringo c’imyaka itanu (2010-2015) twari twahariye Ekleziya kidusigaranye ivyiza ibihe ?Hari akoba kagihaze ? Ni akahe ?
 3. Twaragize Inama y’Umuryango wa Diyoseze yerekeye ukurekuriranira n’ugusubiza hamwe.Twimirije umwaka wa Yubire idasanzwe w’ikigongwe c’Imana. Mu mwaka uza hazobera i Kigali mu Rwanda Isabukuru mpuzamakungu y’ikigongwe c’Imana. None icivugo c’imyaka itanu 2015-2020 yimirije, cobamwo ivyo vyiyumviro vyose, coba ikihe ? (Iparuwase imwe imwe irungike iciyumviro kimwe gusa).
 4. Icivugo c’umwaka wa mbere (2015-2016) coba ikihe ?
 5. Muri uno mwaka wa mbere 2015-2016, twokora iki n’iki?

-        Inama y’ukurimburira hamwe ku rwego rwa Diyoseze ico gikorwa yayitumiriye ku magenekerezo ya 26 na 27 gitugutu 2015. Kubera ico yabasavye ko boba bashikanye ivyegeranyo mu Biro Nshingwabutumwa vya Diyoseze gushika kw’igenekrezo rya 22 gitugutu 2015.

Icegeranyo c’inyishu c’ivyo bibazo carashimishije bose. Ariko hatanabaye akanya ko kucitsa.

A. Ukwitsa n’ukwunganira icegeranyo c’ivyaranguwe 2010-2015 :

Umwungere :

-      Yarashimye ivyegeranyo vyashikirijwe.Yaboneyeho gukebura abatarondeye canke boba batitayeho kuronderera umwanya w’ukwishura ibibazo bijanye n’iryo rimbura ngo babishikane mu Biro Nshingwabutumwa vya Diyoseze nkuko vyari vyasabwe. Bose barategerejwe kugira ivyo vyegeranyo. Abatabigize baragira nabi kuko atawuheza ngo amenye aho iparuwase barimwo igeze.

-      Yarahsimye ko Umukama yatwongerereje kuko nyene twakengurutse turavye ivyakozwe bikaranguka. “Mbonye ivyo abakristu n’abasaserdoti bakoreye hamwe ngiye guhezagira amasengero, birahimbaye. Sinoreka gushima ibikorwa murangura mu maparuwase, mumashure. Hensi ibintu biriko birahinduka neza ku buryo n’amashure kaminuza yugurutse cne mu vy’ukwemera gushika aho mbere hasabwa abakristu b’abanyeshure barekurirwa kuba abasangizi : imisore n’inkumi bakira ubutumwa bagenzi babo bakagira bati murabubereye. Birashika kumutima”;

-      Arakenguruka n’ingene yagiye arakirwa neza mu maparuwase yagendeye muri uyu mwaka. Abantu baza ari benshi bagshikiriza Umwepiskopi ibibazo bishika kure. Igihe c’ukumsezera naho, baramutekerera bagira bati ntiyogenda iminwe misa ata kazamuzo aronse. Baratana inka, intama, impene.Hambavu y’ivyo, baratanga n’udufungurwa bamurungikana ngo aje guhembuza abana b’aboro n’impfuvyi.Birerekana ko n’aho hari abantu bari ku rushi bauga ibintu bigoramanze, abakristu dufise ubu barazi ico bari;

-      Asaba ko amaparuwase aja arakira abava mu yandi madini bagaruka muri Ekleziya yacu yotanga ibitigiri vyabo batarindiriye ibihe amaparuwase yose abisabwa ;

-      Asabako akagihaze kokwicarirwa. Aribaza ko hoshirwa mu ngiro icaserutse mu gihe c’Isasa y’Inama y’Umuryango havugwa ko igicumuro c’amacakubiri kigiye ahabona coshigwa mu mutigiri w’ibicumuro vy’icese. Ikibazo rero yatereye abari mu nama : abantu bagira amacakubiri mu buryo bwiyanikiye, umuntu yanka uwundi ngo ni uko badasangiye ubwoko, ubwo nticofatwa ko ari igicumuro c’icese?

 

B. Ukwitsa n’ukwunganira icegeranyo c’itunganywa rya 2015-2020, hamwe no kubaza

Ivyiyumviro vy’Umwungere:

-      Mu vyivugo vyashikirijwe, Umwungere yarabonye ko icagutse ane coba ciza ari ikivuga Mutima Mweranda: Mutima w’ikigongwe arekura ibicumuro (Yohani 20,23 : « Ni muhabwe Mutima Mweranda, abo bazoba babirekuriwe, abo muzobigumizako nabo, bizobagumako ». Yaradondaguye amaparuwase amwe amwe mu yahurije kuri Mutima Mweranda : Mwaro, Shombo, Kibungere, Bugendana, Gahemba, Nyabikere, Mubuga-Rutonde. Ariko n’ayandi yaramuvuze mu bundi buryo. Arondeye kumenya aboshima ko icivugo coshimikira kuri Mutima Mweranda, yarasavye abari mu nama bavyemeye gukiriza intoke maze haharurwa abantu 65 kw’ijana na batanu bariho.

-      Yarabonye kandi ko uwundi mutigiri washimye gufatira ku Nkuru nziza yanditse Luka : « Ni mube abanyakigongwe, nkuko na So wanyu ari umunyakigongwe »(Luka 6,36) ; canke iyanditse Matayo : « Ni mwarekurira abandi ibicumuro vyabo, So wanyu wo mw’ijuru namwe azobarekurira »(Matayo 6,14).

Ko ukurekuriranira n’ugusubiza hamwe ari igikorwa ca Mutima Mweranda, Umwungere yavuze yuko ari ho umuntu azofatira mu kugobotora icivugo.

v  Abavuze ko ivy’ukurekuriranira n’ugusubiza hamwe twobifatira ku mugani w’ikirundi uvuga ko « Intibagira itabana, Umwungere yavuze ko ukurekurira uwangiriye nabi atari ukwibagira ivyo yangiriye. Ni ugufata ingingo y’ukuvyibuka bitanteranya na we. Sindi bureke kwibuka ikofe umuntu yankubise ashangashiwe. Ukurekurirnira gutuma nibuka iryo kofe, ariko ntaca ndamugurukirako ngo ndamwihore ;

v  Hari uwavuze ko vyobaye vyiza Ekleziya yakiriye kuruta uko yahora bamwe dukunda gukumira canke kuraba nabi kuko bari mu bicumuro vy’icese ;

v  ku civugo hojamwo akajambo k’ukwemera kuvuga ivyatugoye, ivyatubabaje ku mutima, uwagiriye nabi uwundi akavyemanga, agashira ahabona ivyo yagiriye nabi uwundi

v  Ku biraba ibidukikije vyashikirijwe n’iparuwase imwe, Umwungere yipfuza ko hoboneka umwanya w’ukwiga Ikete ry’Umuvyeyi wacu Papa Fransisiko ribivugako vyinshi. Hari ivyo turiko turakora mu Burundi vyonona ibidukikije. Kubw’ivyo, turi kure y’ugusonera iteka ry’umuntu. Ubuzima ntaco bukivuga. Tudasubiye kubwubaha, abantu bazomarana ataco bibabwira bagume bicana. “Ecologie humaine” turabe ingene twoyishira muri iyi myaka, iyo nyigisho nayo nyene ize hafi yacu. Ukwubahiriza ivyo Imana yaremye biraturaba kandi biri mu gusubiza hamwe. Ntitubirondereko ibitunezereza gusa. Iyo ducukura ubutare tuze turibaza aho tugeze ntidutume hisenya. Ntidushike aho twiyononera. Iryo Kete turabe aho tuzorishira ridufashe gutegera uko gusubiza hamwe.

v  Tuzozigama ibi vyiyumviro, maze mu kwezi kwa munyonyo 2016 bazosubire babizane tuzorabe ivyo twoshima. Amaparuwase ni vyiza ko yoba yavyicariye. Ivyivugo vy’iyindi myaka bizoronka umuco wuzuye mu mwaka uza dutegura 2016-2017

v  Mu vyokorwa, dufatiye ku vyavuzwe n’abasaserdoti, abihebeyimana canke amanama ya Paruwase, tworaba ibikurubikuru twofatirako. Mu biraba ibikoresho vy’ugutegera ikigongwe c’Imana, iryo Kete rya Ppa rizoba iremezo ry’amapfungo ya Pasika twimirije. Turisome dushireko inyigisho ijanye n’ico gice duhejeje gusoma, duhanahane ijambo rijanye na co. Ryarahinduwe mu Kirundi na patiri Mariselo MUDOMO, hasigaye ko rikosorwa maze rikandikwa, rikagwizwa rigashikirizwa Igihugu c’Imana ;

v  Ku biraba umutima, twohanura cane  twongera dufasha abakristu gushika ku kurekuriranira.Babikore kandi babiserura bagira bati ego wewe ndakurekuriye kuko wanyibwiriye ko iki wakingiriye n’impaka. Ntikizokworoha ariko ca kigongwe c’Imana dushaka guhabwa, natwe twogihera ahabona. Urwo ruhande ruje ahabona rwose.

v  Hari n’uwundi mugirwa w’ugushikana ikigongwe c’Imana muri twebwe wari ubereye : dusukure amatongo y’abapfuye duhereye ku yari hafi y’amaparuwase yacu n’ibisata vyacu. Twonabimenyesha abakuru b’intwaro ngo badufashe kurangura ico gikorwa. Ni igikorwa coduha ingabirano nyinshi kuko aha mu Burundi twahamvye benshi kandi henshi. Twobanza tukamenya aho bahamvye, tugaheza tukaraba ingene twoza turakurakuranwa kuhasukura. Cokwereka n’abandi bantu ico twebwe Ekleziya Katolika tumaze. Na za mpafu zirimwo abantu amajana twashaka kuzishikako. Na rwa ruhafu batayemwo abantu babiri canke cumi, ibinogo vyamiraguye abantu bacu ni vyaba biri ahabona, tubigire neza twemeze ko aho hantu hatawe abantu. Tuvyemeranije, twohava tugahanuza diyoseze ya Ruyigi yabitanguye, ingene yavyifashemwo. Kitubere mu migirwa y’uguseruriranira ikigongwe muvy’umutima no muvy’umubiri.

v  Hambavu y’ivyavuzwe, dushiremwo n’indurjensiya. Tuzobwirizwa gutegura inyigisho nyinshi ziraba indurujensiya, abakristu bamenye ico arico, ico idufasha tumaze kuyironka, ko ari itunga rinini Ekleziya ifise nk’ikigongwe c’Imana cuzuye. Ni iciyumviro kizoherekeza cane cane umwaka uza twamaze kuvyiyumvira mbere n’ugusenga tugasenga;

v  Ibiraba inyigisho : inyigisho nyamukuru izova ku kumenya neza iryo Kete ry’Umuvyeyi wacu Papa

v  Abepiskopi bipfuza kwugurura uwu mwaka w’Iyubire y’ikigongwe c’Imana ku Kirimba ca Bikira Mariya i Mugera kw’igenekrezo rya 8 kigarama 2015. Kuri uwo musi, bipfuza ko Umwepiskopi mukuru wa Gitega yugurura Irembo ry’ikigongwe kw’isengero ya Mugera. Twese twokwitaba ubwo butumire, abasaserdoti benshi bashoboka b’i Gitega tubwitabane umutima w’ugusangira n’abandi. Kw’igenekerezo rya 13 kigarama naho, Umwungere azokwugurura irembo ry’ikigongwe kw’isengero nkuru ya Diyoseze, ku Mushasha. No ngaho, abasaserdoti bobishobora, vyoba vyiza baje, kandi bakazana n’abakristu baserukira paruwase zabo, baze bategere icarico iyo Sengero nkuru. Ku musi w’Imana ukurikira, Ivyariho vy’Umwungere mu Ntara z’ubutumwa na bo bazokwugurura amarembo y’ikigongwe ku masengero aruta ayandi mu myaka. Mu ntara y’Ubutumwa ya Mugera, Gitongo ni yo izoba yerekewe n’ivyo birori, ko Mugera izoba yakiriye Uburundi bwose ; mu Ntara y’ubutumwa ya Karusi bizobera i Karusi ; mu ya Mwaro bibere mu Kibumbu ; mu ya Makebuko bibere i Makebuko ; mu ya Gishubi bibere i Nyabiraba. Mu Ntara ya Gitega ibizoba vyabaye ku wa 13 kigarama bizoba bikwiye.patiri Emmanueli NGEZIMINWE azotegura imigirwa y’ayo masabamana afatiye ku y’uguhezagira amasengero.

v  Birashoboka ko twokwugurura umuryango w’ikigongwe mu maparuwase amwe amwe adasanzwe : nk’iparuwase y’ibohero ko bafise agasengero kabo. Ahandi, nko mw’iparuwase y’abasoda n’iy’abapolisi naho nyene tuzokwiga ingene ico gikorwa coranguka kandi tugihe n’imisi. Ahari amasengero agendwa imisi yose, tuzoringaniza uburyo abakristu bavyipfuza bagenda bahasanga umusaserdoti canke uwundi mwigisha abafasha kwakira iyo ngabirano. Bica bifatana na kwa kuronka indulujensiya. Ari naho iryo rembo ry’ikigongwe rizogira ibihe ryugururwa cane cane mu misi y’ibikorwa. Aho hose umugirwa uzoba wagizwe, tuzorinda gushira urwandiko kuri urwo rugi ko ari ryo rembo ry’ikigongwe c’Imana.

v  Ku biraba ibicumuro bisanzwe birekurwa n’Umwepiskopi canke na Papa basa, Papa azoturungikira abasaserdoti ahareye uruhusha n’ubwo burenganiza ku buryo budasanzwe bw’ukurekura ibicumuro we nyene abwirizwa kurekura. Ingene bitegekanijwe ntibiratomorwa.

Hari n’ibindi vyiyumviro vyashikirijwe muri iyo nama.

Ingingo y’Umwepiskopi : Komite itegura umwaka w’ikigongwe muri Diyoseze izoba igizwe n’aba :

-      Patiri Odasi NZOPFABARUSHE, Umuyobozi w’uwo Mugwi ;

-      Patiri Venansi MPOZAKO ; Ikirimba ca Bikira Mariya c’i Mugera ;

-      Incoreke ya Bikira Mariya ifashanya na Patiri Venansi MPOZAKO ;

-      P Yohani Klaudiyo NKURUNZIZA, Ikirimba ca Bikira Mariya co ku Mushasha ;

-      Umubikira yunganira patiri Klaudio NKURUNZIZA ; Mama Serafina (BB)

-      P Yusino MUSAKANYIGA, Ikirimba ca Bikira Mariya c’i Kavumu ;

-      P Dominiko Adriano NTUKAMAZINA ;

-      P Luka Baltazaro HAKIZIMANA ;

-      P Emanueli NGEZIMINWE ;

-      P Timothée HAKIZIMANA

-      Umukristu wo kuri paruwase Mwungere Mwiza

 

AMATANGAZO 

1º) Patiri Baranaba NTAHOYAMA yashikirije ibijanye n’ubuzima bw’Iseminari ya Mugera n’ubuzima bw’itorwa.

2º) Patiri Inyasiyo MBONINYIBUKA : ahanini yibutsa ko

-      Umuvinyu w’imisa utegakanywa ari uw’amezi 12 agize umwaka. Aya mango umengo hari amakenga ko uzohava utuzuza ayo mezi. Mu kurindira umushasha, hoba isabikanya, ntihagire abasaba vyinshi ngo batume abandi babura. Amaparuwase aguma ari yo ya mbere awugenerwa ;

-      Abatararungika ivyegeranyo vy’ikoreshwa ry’amafranga ku biringo bitegekanijwe bovyihutira ;

-      Abataratanga ic’icumi c’imperezwa c’igice ca gatatu bahereza Diyoseze, ni bavyihutire kuko ico gihe caheranye n’ukwezi kw’icenda ;

-      Ya ntererano y’ukugura umuduga w’Umwungere yoba yashitse mu kigega ca diyoseze mu mpera z’ukwezi kwa Kigarama 2015. Gushika ubu, amaparuwase ane ni yo amaze gushikana amafranga 4 316 520. Hamaze kuboneka aya  mbere yizeza ko n’ayandi azoteba akaboneka, twoba turayisaba iyo ziva. Mugabo, ico tutari bushobore kugira ubu, ni ukugurisha iyishaje ihasanzwe, kuko Umwungere atoheza ngo aronke ikiba kiramwunguruza mu butumwa.

3º) Patiri Gahetano RUCEKE na we nyene yibutsa ko Ibisata vyose vyerekeye Ibikorwa vya Papa vyo kumenyesha Inkuru nziza ya Yezu Kristu vyoronswa abasaserdoti bemewe n’Umwungere. Vyotuma ivyo bikorwa bimenyekana cane. Umwungere yaracakiriye neza aca aboneraho n’ugusaba ko hagati mu mwanya, abasaserdoti bose bokwitwararika ivyo bikorwa vyose uko ari bine.

4º) Imbere y’ugusozera inama, Umwungere yaramenyesheje uko ibikorwa vy’ikigega c’ukubikira hamwe n’ukuguranana CCI-ODAG bigize imisi vyarahungabanye. Haracaronderwa icabitumye ngo hashikirizwe ijambo ritomoye. Igitanguye kwibonekeza mugabo, nuko vyatanguye guhungabana amaparuwase ubwayo ata ruhara abifisemwo. Haciye hajamwo n’ikinyomma c’uko ngo ari amafranga yarungitswe na Papa nk’imfashanyo ica muri Karitasi. Icipfuzo ni uko abari bafisemwo utwabo twobagarukako n’ingoga.

 

GUSOZERA INAMA

 Ibikorwa vy’iyo nama Umwungere yabisozereye akengurukira abavyitavye abashimira n’ingene ikiyago cagenze neza, aca atera igisabisho c’ukuyisozera. Hari kw’isaha y’icumi n’iminota 37.