Skip to main content

Ecoles

IJAMBO RYA PATIRI MUKURU W’ISEMINARI NTOYA Y’I MUGERA RYO KWAKIRA ABASHITSI KUMUSI MUKURU W’IMYAKA MIRONGO ICENDA Y’ISEMINARI, UTEGURA YUBIRE Y’IMYAKA IJANA KUWA 13/02/2016.

Tugire  Yezu Mariya na Yozefu, umuryango mweranda w’i Nazareti.

Kw ‘izina rya abanyamuryango w’iseminari y’i Mugera bose, no kw izina ryanje nyene, ndi n’iteka ridasanzwe uyu musi ryo kubakira muri uru rugo rw’ irerero ry’abatumwa b’ejo muri Diyoseze nkuru ya Gitega.

-Ndahaye ikaze  ubwambere na cane cane mwebwe nyene icubahiro Mwungere Mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Gitega musanzwe arimwe serugo wa mbere muri ino seminari, natwe mukatwikorako kugirango mushitse ihangiro ry’iseminari.

-Ndahaye ikaze mwebwe nyene icubahiro Mwungere wa Diyoseze ya Rutana mukaba musanzwe mbere mushinzwe amaseminari n’amanovisiya mu nama y’abepiscopi katoroka b’i Burundi.

-Ndahaye ikaze mwebwe Musenyeri munyamabanga mu buserukizi bwa Papa mu Burundi kuko ari mwebwe tubonamwo nyene uwo muvyeyi hagati yacu,  mbere tugaca dukenguruka uruhara rwiwe mukubaho kw’ iseminari biciye mu gikorwa ca Petero Mweranda cerekeye amaseminari n’amanovisiya.

-Ndahaye ikaze mwebwe vyegera vy’abepiscopi n’abasaseredoti mwaje muva hirya no hino muri Diyoseze Nkuru yacu ya Gitega n’ahandi hose. 

-Ndahaye ikaze mwebwe nyene icubahiro cegera ca kabiri c’Umukuru w’Igihugu, mwebwe Mushikiranganji w’Indero, mwebwe bashingamateka n’abakenguzamateka, mwebwe muturongoye mu ntara, mu makomine mbere gushika  ku mutumba mu bisata vy’ubuzima, ndahaye ikaze ryiharije mwebwe muri munama mpanuzwajambo ya Komine BUGENDANA Iseminari isanzwe irimwo.

-Ndahaye ikaze mwebwe mwahoze murerewe canke mukora akazi canke ubutumwa aha mw’Iseminari, mwebwe batumire mwese umwe wese mw’iteka n’icuhiro ciwe na cane cane muco mumariye Iseminari yacu.      

-Ndahaye ikaze mwebwe babanyi b’iseminari,mwebwe muri muruno mwese w’iseminari kuva kubarezi, abarerwa, gushika mbere no ku bakozi muri mu mirwi itandukanye.

Nkuko twabibamenyesheje mu butumire twabahaye kandi mwitavye, tugomba kwigina imyaka mirongo icenda(90) Iseminari yacu imaze ; twinjira icese mu rugendo rw’imyaka icumi itegura ikinjana c’iseminari mu mwaka w’i2026. None kahise kayo n’akahe, mw’ivuka ryayo, mu kubaho kwayo, muco yamaze no muvyo yaciyemwo ? Mbega hoho ubu igeze kugihagararo ikihe ? Hoho igomba gutegura kazoza kayo gute ?

Hari kwigenekerezo rya 11/02/1926, aho nyene icubahiro Musenyeri Yuriyano Gorgu Umwepiscopi wambere w’Ekreziya y’uburundi (Vicaire apostolique) yari asanzwe afise intebe yiwe aha i Mugera yashinga iyi seminari kugirango atangure gutegura abasaseredoti b’imvukira muri Ekreziya y’uburundi, gutyo igihe kigeze hashobore kuboneka abakorera mungata abamisiyonari mu butumwa bwo kumenyesha Inkuru Nziza ya Yezu Kristu. Ngiryo ihangiro ryambere ry’Iseminari ; mbere muri kahise k’iyi seminari rikaba ryarashitsweko kuko muma Diyoseze yose itatangujwe n’Umwepiscopi yize ngaha n’imiburiburi yaba ifise abasaseredoti bize muri iyi seminari.Imaze rero kurera abaseminari bose hamwe 24.212 haba kubahize ntibashobore kuhahereza canke bakahahereza, aha twobamenyesha ko mu myaka ya 1944, 1945,1946 iyi seminari yateguye abanyeshure bagiye kubandaniriza i Astrida mu gihugu c’Urwanda bashika ku 75. Muri abo banyeshure haravuyemwo incabwenge nyinshi cane zabaye canke ziri kirumara muri Ekreziya nk’Abepiscopi (10) abasaseredoti indiri, incabwenge zabaye  kirumara mugihugu c’Uburundi mbere no mu makungu mu vya Poritike, ubutunzi, ubutungane, amagara y’abantu, igisirikare mbere n’ikijandarume canke igiporisi. Haravuyemwo ba serugo benshi bagendera ubuntu n’ubukristu mu ngo zabo.

Ariko n’ivyagiye birayigora ntivyabuze bishingiye k’ubuzima bw’igihugu no mu migenderanire y’Ekreziya n’igihugu. Aha twovuga urwimo rwo 1972 aho habaye abanyeshure bahunga abandi bakicwa, mbere n’abarezi bamwe nka Patiri Michel KAYOYA ; uruhamo rw’Ekreziya kuntwaro ya Repubirika ya 2 rwatumye iseminari imara imyaka 2 (1986-1988) yataye akaranga kayo mukwitwa Lycée, twovuga kandi n’urwimo rwo 1993 rwatumye iseminari imara imyaka 14 yose itunze abateshejwe izabo maze n’ibikomere kubijanye n’inyubakwa bikaba bikiboneka aha hafi nyene y’aho turi, kandi ntitworeka kuvuga ko hari n’umuseminari yishwe nk’ingarukambi zico kiza.

Muti rero ubu iseminari yifashe gute ? Muri iyo myaka mirongo icenda(90) yose murumva ko ikuze ntinye kuvuga ngo irashaje kuko iguma yiyubura k’ubwabayibamwo bose no kubwabayifiseko umutima bose duhereye k’Umwungere wa Diyoseze ya Gitega, ibiro vya Papa biraba amaseminari, ubushikiranganji bw’indero biciye kunzego dukorana, abagenzi b’iseminari, incuti, ababanyi…

Urwego nyobozi rugizwe n’abasaseredoti 5, abanyamabanga 2, abafasha Patiri ajejwe indero n’uburaro (encadreur 3) n’uwushinzwe ububiko bw’ibitabu 1, abigisha barezi 11n’abaseminari 169 bari mu bisata 2 : LM na SC B. Abafasha mu buzima bwa misi yose, turafise umubano w’ababikira Bene Tereziya 3, abakozi bo mu mirima, abaraba ibitungwa, abararirizi, bose hamwe bashika 60, bagakuranwa ku kwezi ku kwezi. Mubijanye n’indero, murabizi ko henshi mu mashure ubu hari ivyo usanga bigoyagoya kubera imvo nyinshi, aha mw’Iseminari, n’aho tubakira bavuye muri ayo mashure nyene navuze, bimeze neza kuko indinganizo imeze neza kuwuyubahirije akayigira rwiwe.

Kubiraba umutima ari naco gitandukanya Iseminari n’ayandi mashure, bimeze neza cane bikabonekera kugitigiri c’abasaba kwinjira mw’Iseminari Nkuru ; nobamenyesha ko muri iyi myaka 8 iheze ibice birenga 75 kw’ijana vy’abari mw’Iseminari Nkuru uko ari : Bujumbura, Burasira, Gitega na Kiryama barezwe muri iyi seminari. Mubiraba ubwenge bimeze neza naho nyene, kuko ikibanza c’Iseminari muri ca kibazo ca leta (EX-ETAT) ari ciza ; muri uyu mwaka uheze turi aba 3/334 muri mu Ndimi za none (LM). Aba 6/247 mugisata c’Ubuhinga (SC B) ; abigisha n’abandi bose batuma uyo mwimbu uba mwiza bakaba bavyifatamwo neza cane.

Turiteguriye no kwinjira mu ndinganizo ya Leta mukwakira ibisata vy’inyuma y’ishure shingiro dufatiye kuvyo tuzobona bibandanya bifasha gushikira ihangiro y’Iseminari.

Muvyo ukubaho kwa misi yose, dutunzwe n’agafashanyo k’ibiro vya Papa biraba amaseminari n’amanovisiya (Œuvre de Saint Pierre Apôtre), imfashanyo ya Diyoseze Nkuru ya Gitega biciye muma paruwase( kubashimira ) hamwe n’ibikorwa vy’ababa mw’Iseminari bose ; aha nkamenyesha ko abaseminari baronka n’imiburiburi isaha mu ndwi y’ibikorwa mu mirima.

Muti none mugomba gushikira imyaka 100 mugeze hehe ? Iyi myaka 10 yose tugomba ko idufasha kunagura Iseminari mubisata vyayo vyose vy’ubuzima, indero, umutima, ubwenge, ubutunzi, ariko cane cane tuzokwihatira gusanura inyubakwa zose : uburaro, uburiro, isengero, uruzitiro, eka inzu zose zifasha kugira ngo ubuzima bugende neza, tutibagiye kurondera ibikoresho vyotuma abanyeshure baronka n’ubumenyi bufatiye ku bihe tugezemwo (Informatique) ; twarateguye agapapuro kerekana muri make uko vyokurikirana dufatiye kuvyihuta n’ibitihuta cane.

Muntunge narondogoye ariko nyene imyaka 90 si agaciyaho. None rero imbere yogusozera nkengurukire mwebwe mwese mwitavye uru rubanza : mwebwe nyene icubahiro Mwungere wacu, mwebwe Mwungere wa Diyoseze ya Rutana, mwebwe Munyamabanga mu biro vy’uwuserukira Papa, mwebwe muturongoye muvy’intwaro, muvy’ubutunzi, muvy’amagara y’abantu, muvy’ubutungane, muvy’umutekano eka mu buzima bwose ; nkengurukire cane mwebwe mwateguye uru rubanza mukuruhebera umwanya mubikorwa, muburyo,  aha nkaba ntoreka kuvuga icese inama ya Komine Bugendana, abize n’abakoze muri iyi Seminari, Iradiyo n’imbonesha kure vy’Uburundi, ababanyi bose, ababa bose aha mw’Iseminari. Ndabipfurije kuroranirwa umwanya wose muza kumara muri uyu muryango waragijwe Yezu, Mariya na Yozefu, Umuryango Mweranda w’Inazareti.

None rero Nyakubahwa Mwungere nutuje imbere muri iyi Nkuka Nyeranda ya Misa, mukutwugururira iriba ry’imigisha n’imihezagiro izotuyobora muri iyi myaka 10 yose dutegura yubire y’agakura y’imyaka 100 eka mbere n’iyindi yose y’ubuzima bw’iyi seminari.

Tugire Yezu, Mariya na Yozefu Beranda, murakoze.

                                     Barnabé NTAHOYAMA, Recteur.